Algemene Voorwaarden Escape Route Limburg

Versie 24-11-2021

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Escape Route Limburg, hierna ook “de opdrachtnemer”, en de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Escape Route Limburg opdracht geeft of heeft gegeven, hierna “de opdrachtgever”.

2. Als overeenkomst worden aangemerkt alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken met betrekking tot door opdrachtnemer voor opdrachtgever te organiseren activiteiten.

3. Indien de opdrachtgever een maatschap, vennootschap of rechtspersoon is, zijn algemene voorwaarden van opdrachtgever niet op de overeenkomst van toepassing.

Artikel 2: Betaling

1. Betaling dient te geschieden per bank of per giro of contant in geldige Nederlandse valuta.

2. Bij betaling per bank of giro dient 14 dagen na ontvangst van de eindfactuur 100% van het overeengekomen bedrag te zijn voldaan op rekening van Escape Route Limburg.

3. Indien binnen 14 dagen na afloop van de activiteit(en) geen betaling heeft plaatsgevonden, is er sprake van verzuim en is Escape Route Limburg gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.

4. Kosten die Escape Route Limburg dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de vordering. Een betaling strekt eerst in
mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

Artikel 3: Annuleren / wijzigen aantal deelnemers

1. Indien de opdrachtgever een activiteit wenst te annuleren, wordt deze in staat gesteld op een ander moment, in overleg met de opdrachtnemer, alsnog de activiteit uit te voeren. Er wordt geen geld retour gestort of een waardebon verstrekt.


2. Indien er minder deelnemers blijken te zijn dan het aantal deelnemers waarvoor gereserveerd is, wordt hiervoor geen geld retour gestort of anderszins betaald. Het staat de opdrachtgever vrij om andere personen te laten deelnemen in plaats van de personen waarvoor gereserveerd is.


3. Indien er meer deelnemers blijken te zijn dan het aantal deelnemers waarvoor gereserveerd is, wordt voor deze deelnemers het normale tarief in rekening gebracht. Dit bedrag dient vooraf aan de activiteit te worden voldaan.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever en deelnemer en uitsluiting aansprakelijkheid opdrachtnemer

1. Deelnemers zijn verplicht persoonlijke omstandigheden, welke deelname aan de activiteiten kunnen bemoeilijken te melden. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

2. Het ontbreken van (eventueel) zwemdiploma’s is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (school, ouders of familie).

3. Deelname geschiedt op eigen risico. Niet meedoen aan bepaalde onderdelen zal geen nadelige gevolgen hebben op het spelverloop.

4. Bij een Escape Route neem je deel aan een activiteit, maar ook aan het verkeer. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Geen enkele schade, kan worden verhaald op Escape Route Limburg.

5. Escape Route Limburg, Grandcafé Bie de Tied en Teambuilding&Fun en betreffende medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, direct of indirect, van of aan goederen van deelnemers.

6. De activiteit vindt ook bij slecht weer plaats, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt of het dusdanig slecht weer is dat de veiligheid van de deelnemer(s) in gevaar komt. Escape Route Limburg zal in dat geval haar best doen een alternatief programma aan te bieden.